Regulamin

Regulamin zakupu biletów w sieci Ticketportal.pl obowiązuje od  dnia 01.02.2016

Zakup  i  rezerwacja biletów w systemie zakupu online możliwa  jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu


§ 1 Definicje


1.Regulamin:
Niniejszy dokument  określa zasady zakupu i rezerwacji przez użytkownika biletu/ów (na koncerty, spektakle oraz inne wydarzenia kulturalne)w za pośrednictwem Strony Internetowej
www.ticketportal.pl


2.Sprzedawca
IRSnet Sp.Z o.o.
Pl. Sejmu  Śląskiego 2 40-032 Katowice
NIP: 525-234-00-11
Spółka wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd  Rejonowy Katowice-Wschód nr KRS 0000232751 nr regon 140128332
Zwany dalej Ticketportal

3. Użytkownik/Klient
osoba korzystająca ze Strony Internetowej celem zakupu lub rezerwacji Biletu

4. Organizator
Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca organizatorem Imprezy.

5. Impreza
Każde  wydarzenie kulturalne, muzyczne, sportowe lub inne odbywające się z udziałem publiczności, na które bilety dystrybuowane są  za pośrednictwem serwisu Ticketportal.pl

6. Bilet
Dokument uprawniający klienta do udziału w Imprezie realizowanej przez organizatora.
Bilet posiada zabezpieczenie w postaci hologramu i znaków wodnych, jest ważny tylko z odcinkiem kontrolnym. Uszkodzenie odcinku kontrolnego powoduje automatyczną utratę ważności biletu. Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia, po opuszczeniu pomieszczenia traci ważność. Bilet posiada możliwość wymiany na opaskę / wejściówkę wielokrotnego wejścia na imprezę w zależności od regulaminu imprezy. Bilet jest papierem wartościowym, jego fałszowanie jest poważnym czynem karalnym, za popełnienie którego grozi kara zgodnie z postanowieniami odpowiedniej ustawy danego państwa.
Zniszczenie lub nanoszenie dodatkowych zmian na bilecie powoduje jego nieważność.

7. HomeTicket
bilet w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku. Bilet jest widoczny po zalogowaniu na konto użytkownika w zakładce twoje rezerwacje, w formie pliku PDF po wcześniejszym jego opłaceniu. Bilet należy wydrukować na białym papierze w formacie A4, tak by wydrukowane kody były widoczne. Nieczytelność wydruku bądź naniesienie dodatkowych zmian na wydruk powoduje jego nieważność. Wydruk biletu można wykorzystać jednorazowo. Zakup biletów w formie HomeTicket niesie za sobą takie same prawa i obowiązki jak w przypadku biletu z hologramem.

7. Opłata serwisowa
opłata jest należna z tytułu korzystania przez użytkownika z systemu rezerwacji oraz zakupu biletów na stronie
www.ticketportal.pl w kwocie 1.5zł


8. Dowód zakupu
Dokument potwierdzający zakup. Dowodem zakupu jest bilet, paragon lub faktura Vat.

9.Autoryzowane punkty sprzedaży
Punkty sprzedaży biletów sieci Ticketportal dostępne
http://www.ticketportal.pl/pmiesta.asp Punkty działają w oparciu o umowy zawarte z Ticketportal.

10. Rezerwacja
czasowe zablokowanie sprzedaży wskazanych przez Klienta Biletów / Miejsc na Wydarzenie sprzedawane za pośrednictwem serwisu Ticketportal.
Więcej informacji:
http://www.ticketportal.pl/ako.asp

 

§ 2 Zasady Ogólne

1.
Firma Ticketportal nie jest organizatorem poszczególnych wydarzeń oferowanych przez serwis. Nie ponosi odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie imprezy. Przed udaniem się na imprezę zalecamy sprawdzić stronę internetowa
www.ticketportal.pl lub na stronę  organizatora  czy impreza nie została odwołana  lub nie zostały w niej dokonane inne zmiany.
Wszelkie roszczenia dotyczące wydarzenia należy kierować bezpośrednio do organizatora imprezy.

2.
Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i zdrowotne uczestników imprezy, spowodowane w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania się obecnych na imprezie osób, zdarzeń losowych oraz zjawisk atmosferycznych.


3.
Ticketportal zajmuje się sprzedażą i dystrybucją biletów na poszczególne wydarzenia organizowane przez Organizatora w oparciu o stosowaną umowę.


4.
Klient zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń oraz regulaminu organizatora oraz regulaminu imprezy. Organizator i artyści zastrzegają sobie prawo do utrwalania przedstawienia za pomocą urządzeń videorejestracji, fotorejestracji lub za pośrednictwem telewizji.
W przypadku wykonania ujęć fotograficznych, filmowych lub innych w czasie imprezy lub w związku z nią, właściciel biletu wyraża zgodę na ich wykorzystanie, zrzekając sie roszczeń do honorarium za wykorzystanie wizerunku.


5.
Użytkownik korzystający z systemu sprzedaży i rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.


§ 3 Procedura zakupu biletów w serwisie Ticketportal

Bilety dystrybuowane są w serwisie na stronie www.ticketportal.pl, oraz z autoryzowanych punktach sprzedaży.

1.
Bezpośredniego zakupu biletu można dokonać w dowolnym punkcie sprzedaży Ticketportal na terenie całego kraju. Opłata dokonywana jest na miejscu.

2.
Bilety zarezerwowane telefoniczne lub przez serwis Ticketportal można opłacić i odebrać
w dowolnym punkcie sprzedaży Ticketportal na terenie całego kraju. Opłata dokonywana jest na miejscu. Odbiór odbywa się po okazaniu przez klienta numeru rezerwacji

3.
Płatności za pośrednictwem serwisu ………. ( zgodnie z regulaminem tego serwisu)
W przypadku opłacenia biletów można wybrać następujące formy:

a) Odbiór osobisty w punkcie.
bilety można odebrać dowolnym punkcie sprzedaży Ticketportal na terenie całego kraju.
Aby odebrać opłacone bilety należy podać Symbol zmienny (znajduje się
w potwierdzeniu wpłaty z Dotpay) oraz Kod kontrolny (swoje hasło) który można nadać poprzez szczegóły rezerwacji dostępne w zakładce Twoje rezerwacje - Historia zamówień.
b) wysyłka na terenie polski pocztą polską Listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru koszt 10zł.
c) Wysyłka zagraniczna pocztą polską Listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru koszt 25zł
d) Kurier DHL 30zł
e) HomeTicket

4.
Zamówienia grupowe powyżej 10 biletów. Płatność za pomocą przelewu można dokonać po wysłaniu wiadomości e-mail na adres:
info@ticketportal.pl.
Klient po otrzymaniu numeru konta zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do 3 dni roboczych.

5.
Ticketportal zastrzega, że niektóre sposoby płatności za zamówienie mogą być niedostępne podczas wszystkich imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do Imprezy i/lub z warunków przekazanych przez Organizatora.

 
6.
Ticketportal wysyła bilety po otrzymaniu przez operatora płatności potwierdzenia opłacenia zamówienia.

 

 


7.
W przypadku gdy opłacony bilet nie zostanie dostarczony do Klienta w terminie najpóźniej do trzech dni przed rozpoczęciem Imprezy, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z biurem Ticketportal telefonicznie lub osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

8.
Klient po otrzymaniu Biletu/ów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Bilecie z danymi podanymi podczas Rezerwacji /zakupu

9.
Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny  niezwłocznie zgłoszone pracownikowi firmie Ticketportal.

10.
W przypadku, gdy  Klient chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet, winien niezwłocznie skontaktować  z Ticketportal, wysyłając na adres
info@ticketportal, nr zamówienia oraz  dane do faktury.
W przypadku otrzymania już biletów klient może uzyskać fakturę Vat po dostarczeniu oryginalnego paragonu, nr zamówienia oraz danych do faktury na adres.
Ticketportal IRSnet PL Sp. z o.o. Plac Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice

Faktura zostanie dostarczona Klientowi na podany adres e-mail.

 

 

§ 4 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwrot pieniędzy za bilety zakupione  w Ticketportal

 


1.
Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ poniższe zasady zwrotu biletów będą stosowane wyłącznie w przypadku uzyskania zgody Organizatora oraz przekazania przez niego odpowiednich środków finansowych na rzecz Ticketportal (IRSnet sp. z o. o.) W przypadku braku zgody lub nieotrzymania odpowiednich środków finansowych przez Ticketportal wszelką odpowiedzialność z tytułu zwrotu biletów ponosi Organizator.
2.
Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.

3.
Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Dowodu Zakupu Biletu celem uzyskania zwrotu pieniędzy. Zwrot możliwy jest tylko za okazaniem potwierdzenia zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie przelewu)

4.
W przypadku odwołania imprezy, zmiany programu, terminu, godziny rozpoczęcia, czasu trwania oraz miejsca Imprezy Ticketportal poinformuje o tym fakcie na swoje stronie internetowej
www.ticketporta.pl poprzez umieszczenie stosownej informacji w zakładce wiadomości. Możliwe jest również powiadomienie drogą e-mail.
5.
Zwroty Biletów za odwołaną Imprezę przyjmowane są przez Ticketportal w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu na
www.ticketportal.pl lub w przypadku braku takiej informacji nie później niż do 30 dni kalendarzowych, od daty ogłoszenia odwołania Imprezy. Zwroty możliwe wyłącznie w punkcie zakupu, tylko z oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura, lub w przypadku braku paragonu, Klient zoobowizany jest dołączyć do biletu oświadczenie o braku paragonu)
Ticketportal zastrzega jednakże, iż w takim przypadku dla potrzeb obliczenia terminu,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się dzień wpływu Biletu nadanego pocztą do IRSnet Sp. z o. o. lub dzień zwrotu Biletu w Punkcie Sprzedaży, w którym Bilet został zakupiony przez Klienta .
6.
W przypadku zakupu Biletu drogą elektroniczną HomeTicket Bilet w formacie PDF należy przesłać  na adres:
info@ticketportal.pl wraz z danymi osoby zamawiającej. Zwrot pieniędzy następuje na konto z którego dokonana była płatność.

7.
W przypadku zakupu biletu z opcją wysyłka pocztą/kurierem/odbiór osobisty w punkcie,  bilet należy przesłać  lub dostarczyć osobiście na adres „ Ticketportal IRSnet PL Sp. z o.o. Plac Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice”  wraz z danymi osoby zamawiającej. Zwrot pieniędzy następuje na konto z którego dokonana była płatność.
Koszt odesłania biletu ponosi kupujący.

8.
Ticketportal  zastrzega, iż w przypadkach uzasadniających zwrot kosztów zakupu Biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na Bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki (opłata serwisowa, wysyłka poczta/kurierem) poniesione  przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
Ticketportal nie zwraca również kosztów dojazdu, noclegu ani innych dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym uczestnictwem w imprezie.

 

9.
Zwrot należności za Bilet zakupiony w serwisie Ticketportal za pośrednictwem
www.ticketportal.pl za odwołaną imprezę odbędzie się przelewem zwrotnym w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania biletu wraz z niezbędnymi danymi do zwrotu.
W przypadku zwrotu  Biletu w Punkcie Sprzedaży, w którym Bilet został zakupiony zwrot ceny Biletu odbywa się po przedstawieniu dowodu zakupu Biletu w tym Punkcie Sprzedaży.

10.
Ticketportal  zastrzega, iż wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące odwołanej Imprezy, a także jej przebiegu i realizacji należy kierować wyłącznie do Organizatora Imprezy.

11.
Organizator Imprezy może ustalić inne niż określone w niniejszym regulaminie  zasady,  terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy. Klient powinien się zapoznać ze stosownymi zasadami przed zawarciem umowy za pośrednictwem informacji zawartych na stronie internetowej Organizatora lub w jego siedzibie oraz na stronie
www.ticketportal.pl
12.
Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę w Systemie sprzedaży biletów Ticketportal nie przysługuje Prawo odstąpienia od umowy.

 


§ 5 Ochrona danych osobowych

 

1.
Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych  jest IRSnet Pl Sp.zo.o. z siedzibą w Katowicach( 40-032) przy Placu Sejmu Śląskiego  2.

I. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna sprzedaży biletów jak również w celach marketingowych i informacyjnych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działaniach podejmowanych we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi), jak również w celu archiwizacji.
II. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Klient na prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.
III. Otrzymane dane osobowe mogą być przekazywane Organizatorowi wydarzenia, na które został zakupiony bilet jedynie na potrzeby organizacji wydarzenia.


§ 6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
.
2. W razie sporów z  Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

 

 

Top